Ett stödboende måste vara hemlikt – beslut från IVO sätter ramarna

IVO har avslagit en ansökan om tillstånd att starta ett stödboende med 50 platser då man ansåg att lokalerna är olämpliga och boendena inte anses vara tillräckligt hemlika.

Det tänkta boendet ifråga skulle enligt ansökan ha 50 platser där barn och unga skulle dela kök, gemensamhetsutrymmen samt även dela på, enligt IVO, ett alltför begränsat antal hygienutrymmen. IVO ansåg därför att stödboendet inte var tillräckligt hemlikt utan att miljön mer var av institutionell karaktär.

Eftersom ett stödboende ska vara ett eget boende och bidra till att förbereda barn och unga inför ett självständigt vuxenliv och att detta ska ske i en hemlik miljö så avslog IVO ansökan. Myndigheten anger också att de tilltänkta lokalerna inte har förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet och att de inte tillgodoser den enskildes behov av trygghet och säkerhet eller rätt till respekt för den personliga integriteten.

Beslutet i sig ger en fingervisning om ramarna för stödboenden, hur stora de kan vara och vilken karaktär de ska ha. Tillståndsavdelningen på IVO kan lämna mer information om ärendet.

 

Till alla nyheter...