Ny hälso- och sjukvårdslag föreslås

Den nya lagen syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag.

Den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft 1983 och har sedan dess varit föremål för många ändringar, dessa omfattar både nya lydelser, nya rubriker, nya och strukna bestämmelser samt nya paragrafbeteckningar och omflyttningar. Regeringen har därför föreslagit att en ny hälso- och sjukvårdslag ska träda i kraft redan 1 april 2017.

Nästan alla bestämmelser i nuvarande hälso- och sjukvårdslagen förs över till den nya. De flesta av paragraferna är utformade helt i överensstämmelse med motsvarande bestämmelser i gällande hälso- och sjukvårdslag, eller skiljer sig från dessa bestämmelser enbart i språkligt eller redaktionellt hänseende. Ett mindre antal förtydliganden och ändringar i sak i förhållande till nuvarande lag föreslås.

Den omarbetade lagen har också vissa nya inslag, till exempel föreslås att det i den nya lagen införs definitioner av centrala uttryck och begrepp, såsom huvudman och vårdgivare. En annan anledning till denna omdaning är att dagens hälso- och sjukvårdslag innehåller en hel del relativt detaljerade bestämmelser trots att den i grunden ska vara en målinriktad ramlag. Vissa bestämmelser kan därför komma att flyttas till förordning eller föreskrift istället.

Läs lagrådsremissen här!

Till alla nyheter...