Nyheter

Socialstyrelsen: Valideringsstudie om ålderbedömning

Även uppväxtförhållanden ska undersökas i en ny vallideringsstudie av magnetkameraundersökning som metod för åldersbedömning som Socialstyrelsen låter göra. Detta för att minska risken att barn missbedöms som vuxna.

Läs mer
ARTIKEL: Nya journalföringsregler beslutade

Socialstyrelsen beslutade i maj om nya och mer utförliga föreskrifter om informationshantering och dokumentation i vården. Föreskrifterna, HSLF-FS 2016:40, innebär ett ökat ansvar att granska journalföringen och ersätter de nuvarande SOSFS 2008:14. Nedan redogörs för de viktigaste förändringarna. HSLF-FS 2016:40 träder i kraft 1 mars 2017.

Läs mer
Nya föreskrifter om psykosocial arbetsmiljö – i kraft från 31 mars

Arbetsmiljöverkets nya föreskift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) fokuserar på den psykosociala arbetsmiljön. Bland annat ställer föreskriften krav på att arbetsbelastning och arbetstid inte är ohälsosam samt att att arbetsgivaren måste vidta åtgärder för att förebygga kränkande särbehandling.

Läs mer
Lex Maria-föreskrifter försenade

I SMR nr 3 2015 kunde vi berätta om Socialstyrelsens nya föreskrifter om utredning av vårdskador, SOSFS 2015:12, och de nyheter som de innehöll när det gällde bl.a. skyldigheten att Lex Maria-anmäla patienters självmord. Reglerna var tänkta att träda i kraft 1 januari 2016 men har återkallats.

Läs mer
Förenklade regler för HVB-hem föreslås

Socialstyrelsen föreslår förenklade regler för HVB-hem. Detta för att kommunerna lättare ska kunna möta det stora behov som finns av HVB-platser för framförallt ensamkommande flyktingbarn.

Läs mer