Juridisk support för kvalitetssäkrad verksamhet enligt patientsäkerhetslagen

Info

Medicinsk rätt – inklusive tandvårdsrätt – är en juridisk specialistdisciplin. Lagstiftningen är omfattande. Den förändras över tid. Syftet är att säkerställa kvalitet i verksamheten och säkerhet för alla de människor som träffas i enskilda vårdmöten. Att hälso- och sjukvårdspersonalen dvs. de legitimerade m.fl. följer regler om dokumentation, läkemedel, medicintekniska produkter m.m. är avgörande för patientsäkerheten. Men också för personalsäkerheten. En vårdskada har flera mänskliga offer. Inte bara patienter utan också personal. Därtill både kostnadskrävande och verksamhetsnegativ.

Antalet jurister med specialistkompetens inom rättsområdet är få. Med praktisk erfarenhet än färre. Sällan finns dessa specialister hos vårdgivaren själv. I mån av tillgång vid organisationer och myndigheter. Men ofta svårtillgängliga. Verksamhetens kvalitet kräver god kunskap om de juridiska reglerna och hur de ska tolkas och tillämpas.

Med kvalitet avses ”att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter”

(SOSFS 2011:9)

 

 

 

Klicka på bilden ovan för att läsa hela avtalet