HVB-hemmets ansvar som vårdgivare

Pris: 2495 kr

HVB-folder 2016 front

HVB-hemmets ansvar som vårdgivare

2,495.00kr

Kategori: Tagg:

Product Description

Hälso- och sjukvård på HVB – vad gäller?

Med begreppet ”vårdgivare” avses enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) statlig myndighet, landsting, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.

HVB-verksamheten kan i sig bedrivas i olika former och som allmän (kommunal) eller enskild (privat) verksamhet. Förvisso finns de grundläggande bestämmelserna om HVB inom socialtjänstlagstiftningen och till den delen är HVB-hemmet normalt sett inte ”vårdgivare”.

Det förekommer dock att HVB-hem har legitimerad personal som utför arbetsuppgifter utifrån deras formella kompetens – detta är således hälso- och sjukvård och aktualiserar då det regelverk som styr denna, bl.a. hälso- och sjukvårdslagen (HSL), patientsäkerhetslagen (PSL), patientdatalagen (PDL) och patientlagen (PL). Detta innebär att HVB-verksamheten enligt definitionen ovan är att anse som en vårdgivare. Ett annat alternativ är att HVB-hem anlitar t.ex. läkare, psykolog eller sjuksköterska på konsultbasis. Dessa utför då hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån sitt eget ansvar som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, ovan nämnda lagstiftning gäller då självfallet för dessa till verksamheten knutna konsulter.

Delegeringar till t.ex. behandlingspersonal på HVB-hemmet är inte ovanligt. Detta är en personalkategori som normalt inte tillhör gruppen hälso- och sjukvårdspersonal men som i och med en delegering och när de utför hälso- och sjukvårdsuppgifter faktiskt tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen. Vi reder ut vad som gäller angående delegering och hur ansvaret är fördelat.

Tillsynen har tidigare framhållit att ”kunskap saknas om hur hälso- och sjukvårdsfrågor ska hanteras på HVB”. Kraven på den som är vårdgivare är många och stränga. Vid brister i säkerhet för vårdtagare (patienter) förfogar tillsynsmyndigheten över ett ”batteri” av åtgärder.

09:30 Kurslokalen öppnar för registrering och välkomstkaffe

10:00 Kursen inleds. HVB-hemmets huvudman i olika roller.

Rollen som vårdgivare – regelverket och kraven på vårdgivaren, bl.a. kravet på god vård och de allmänna dokumentationskraven i hälso- och sjukvården

Anmälningsplikten till vårdgivarregistret

Krav på vårdens kvalitet och säkerhet samt genomgång av Lex Maria

Resurser bl.a. personalens kompetens – kraven på den legitimerade personalen

Ansvaret som verksamhetschef och kraven på denna befattning

Delegeringar och egenvård och kraven på organisationen m.m.

12:00 Uppehåll för enskild lunch

13:00 Särskilda krav ang. hanteringen av medicinteknisk utrustning

Tillsynen över hälso- och sjukvården samt HVB

Särskilt om hälso- och sjukvårdsverksamhetens organisation och ledning.

Vårdgivaransvaret för informationshantering, dokumentationskraven inom HVB, läkemedelshantering.

Vilka åtgärder som kan vidtas mot vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal som inte lever upp till kraven i lagstiftningen eller brister i sin yrkesutövning.

15:00 Avslutning

Information

Kursavgiften är angiven exkl. moms och inkluderar välkomstkaffe och Medicinsk Författningsbok (värde 695 SEK exkl. moms). Uppehåll för enskild lunch 12:00 – 13:00.

Föreläsare: Jurist vid IMR AB.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.