Integritet och mänskliga rättigheter i HVB

Pris: 2495 kr

HVB-folder 2016 front

Integritet och mänskliga rättigheter i HVB

2,495.00kr

Kategori: Tagg:

Product Description

Barnets, ungdomens och den vuxnas rättsliga ställning?

Den som bor på ett HVB-hem kan befinna sig i olika livsskeden, endera som barn, ungdom eller vuxen. Oavsett ålder gäller grundlagsskyddade mänskliga rättigheter, som bl.a. innebär att man inte utan stöd i lag får utsättas för någons behandling, kroppsvisitation, husrannsakan m.m. Inte heller får någon beröva någon annan person hans eller hennes frihet.
För den som är ett barn dvs. under 18 år och som vistas på ett HVB, uppstår den situationen att HVB-hemmet i praktiken har tagit över det dagliga vårdnadshavaransvaret. Detta väcker frågan om HVB-hemmets roll som vårdnadshavaransvarig, och i så fall vem eller vilka där som i vissa frågor skulle kunna företräda detta ansvar.

Parallellt väcks frågan om legalt ställföreträdarskap, d.v.s. god man, och dennes ansvar samt gränsdragningen mellan HVB och god mans ansvar. Vi redovisar regelverket och bestämmelserna och belyser bl.a. nyssnämnda frågor för vård och behandling av barnet inom ramen för gällande lagstiftning.
Gemensamt för alla de som befinner sig enligt SoL på ett HVB-hem, oavsett ålder, är att han eller hon – med undantag för vad som föreskrivs i föräldrabalken – enligt grundlagsskyddade bestämmelser själv äger rätten till självbestämmande och integritet.

09:30 Kurslokalen öppnar för samling och välkomstkaffe

10:00 Kursen inleds. Vad innebär varje individs rätt till självbestämmande och integritet?

  • Redovisning av regelverket om grundläggande mänskliga rättigheter.
  • Grundlagar och andra lagar. Tvång m.m. får åsidosättas vid tvångsvård och nöd.

11:00 Vem bestämmer och om vad när individen själv inte kan på grund av ålder m.m.?

  • Redovisning av bestämmelser om vårdnadsansvar och legalt ställföreträdarskap.
  • Föräldraansvaret. God man och förvaltares rättsliga ställning. Tillåtet och otillåtet.

12:00 Lunchuppehåll

13:00 Är det ”brottsligt” att visitera den enskilde eller kontrollera ”bostaden” m.m.?

  • Redovisning av regelverket om förutsättningar för kroppsvisitering, kontroll av bostaden, försändelser till och från den enskilda. Tillgången till Internet och mobilen.

14:00 Vad är tillåtet att fastställa i interna generella ordningsregler och för den enskilde?

  • Villkor för att överhuvudtaget få vara på HVB. Förhållningsregler t.ex. att inte störa ordning och säkerhet. Den enskildes ansvar vid överträdelser t.ex. skadestånd m.m.

15:00 Kursdagen avslutas

Information

Kursavgiften är angiven exkl. moms och inkluderar välkomstkaffe och dokumentation. Uppehåll för enskild lunch 12:00 – 13:00.

Föreläsare: Jurist vid IMR AB.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.