Juridik för AT-läkare och handledare

Pris: 5495 kr

lipus

Juridik för AT-läkare och handledare

5,495.00kr

Product Description

Praktisk tjänstgöring som läkare enligt 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) (allmäntjänstgöring) ska fullgöras under en tid som motsvarar minst ett år och sex månaders heltidstjänstgöring efter avlagd läkarexamen.
En viktig beståndsdel i denna tjänstgöring är att AT-läkaren ska få förutsättningar att utöva läkaryrket i enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar läkarens yrkesutövning i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (SOSFS 1999:5).

Som tjänstgörande AT-läkare kommer du att hållas ansvarig för dina handlingar enligt ett rättssystem som inte accepterar okunskap om gällande rätt – s.k. rättsvillfarelse. Lagstiftaren har valt att utforma hälso- och sjukvårdslagstiftningen som en skyldighetslagstiftning med uttryckliga krav fördelade på vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet med lagstiftningen är i första hand att värna patientsäkerheten.

Utbildningen, som är gemensam för alla AT-läkare omfattar två kursdagar och genomförs i en kombination av föreläsningar och diskussioner kring viktiga frågeställningar och praktikfall. Kursen avslutas med ett kunskapstest. Efter godkännande erhålls intyg. Kursansvarig är Ulf H Fröberg, VD/Chefsjurist.

Dag 1

09:30 Samling och välkomstkaffe

10.00 – 12:00

 • Etiska och juridiska regelverks krav på läkaren – likt och olikt regelverken emellan
 • Att förstå och tolka juridiska regler – rättsregler och rättskällorna – förarbeten, praxis, doktrin
 • Rättsvillfarelse – skyldigheten att känna till och följa gällande rätt
 • Den medicinska rättens grunder och innehåll – rättsområdet medicinsk rätt och disciplinerna
 • Patientens rättsliga ställning – självbestämmande och integritet – förutsättningar för tvång

12:00 – 13:00 Lunchuppehåll
13:00 – 14:30

 • Hälso- och sjukvårdslagstiftningen – en skyldighetslagstiftning med inslag av rättigheter
 • Hälso- och sjukvårdens ledning och administration – ledningsansvar och yrkesansvar
 • Ansvarsförhållandet mellan läkaren, vårdgivaren och verksamhetschef
 • Läkarens rättsliga ställning – det personliga yrkesansvaret.

14:30 – 15:00 Eftermiddagskaffe

 • Tillsynen över hälso- och sjukvårdsverksamheten och yrkesutövarna – organisationen
 • Tillsynsnivåerna – personlig egentillsyn, vårdgivarens tillsyn och tillsynsmyndigheterna
 • Regelverket om patientsäkerhet och åtgärds- och trygghetsregleringen vid vårdskada
 • Åtgärdssystemet vid fel och försummelser – IVO och HSAN – legitimationsinnehav m.m.

16:00 Avslut dag 1

Dag 2

09:00 – 12:00

 • Regelverket och reglerna om läkarens allmänna och specifika skyldigheter
 • Läkarens skyldigheter i patientmötet – information, samtycke och samråd
 • Läkarens beslut om åtgärd – vid åtgärd bedömning om egenvård eller hälso- och sjukvård
 • Dokumentationsskyldigheten – patientjournaler och intyg
 • Inre sekretess – behörighet och åtkomst till patientjournaler – dataintrång och tystnadsplikt

12:00 – 13:00 Lunchuppehåll
13:00 – 14:30

 • Läkarens anmälningsplikter och upplysningsskyldighet till myndigheter m.m.
 • Regelverket och reglerna om läkemedelshanteringen
 • Regelverket och reglerna om medicintekniska produkter

14:30 – 15:00 Kunskapstest
15:00 Kursavslutning

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20180064)

Information

Kontakta oss gärna för mer information. Vi lämnar offert vid önskemål om uppdragsutbildning på hemmaplan.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm - Munkbrogatan 4, Gamla stan
Tillgängliga datum
12 - 13 juni 2019-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning