Klagomålssystemet - 2-dagars seminarium

Pris: 9995 kr

Platshållare

Klagomålssystemet – 2-dagars seminarium

9,995.00kr

Kategori:

Product Description

Djupdyk i det nya klagomålssystemet

Den 1 januari träder ett nytt klagomålssystem i kraft inom hälso- och sjukvård samt tandvården. Patienternas tidigare möjlighet att klaga direkt till IVO blir i stort sett strypt och klagomålen kommer att riktas direkt till vårdgivaren. Syftet med lagändringen är att IVO ska avlastas och att patientnämnderna ska ta ett större ansvar gällande klagomål. Men vad händer med vårdgivare som står utanför systemet med patientnämnd? Och vilka nya skyldigheter faller på dig som vårdgivare i stort när lagändringen blir gällande?

Vår endagarskurs ”Vårdgivarens ansvar i det nya klagomålssystemet” har mött ett enormt stort intresse. Fem extrainsatta kurstillfällen blev snabbt fulltecknade och deltagarnas omdömen har varit entydigt positiva. Nu ger vi en sista chans till dig som vårdgivare att rusta upp dig inför kommande tider – så att du kan möta, hantera och tillgodogöra det som gagnar verksamheten och patientsäkerhetens kvalitet!

Schema

Dag 1

09:30 Samling / Välkomstkaffe.

10:00 Känt om klagomål från patienter och närstående

System – Förekomst – Art – Utveckling – Hantering – Konsekvenser

Hälso- och sjukvårds-/tandvårdslagstiftningen

Konstruktion – innehåll – ansvarsfördelningar

Patientens och närståendes rättsliga ställning

Patientlagen (2014:821) – HSL – TvL – HSF

12:00 Lunchuppehåll

13:00  Krav på vårdgivaren

Anmälningsplikter – kvalitet – säkerhet – organisation – personal

14:30 Eftermiddagskaffe

15:00 Krav på ledning och ledningssystem

Verksamhetschef – Uppgifter – ansvarsfördelningar

16:00 Avslut

 

Dag 2

09:00 Återkopplingar

Frågeställning – diskussion

10:00 Förmiddagskaffe

10:30 Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Patientsäkerhetslagen (2010:659) – SOSFS 2011:9 – HSLF-FS 2017:40, 41

12:00  Lunchuppehåll

13:00 Sekretess och tystnadsplikt

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) –
Patientdatalagen (2008:355) – HSLF-  FS 2016:40
Klagomålssystemet
Klagorätt – klagomöjligheter – polis/åtal – skadestånd/patient-
och läkemedelsförsäkring

15:00 Kursavslut

 

Information

Tider: Dag 1 09.30-16.00 Dag 2 09.00-15.00 (lunchuppehåll 12-13)

Kursavgift: 9995 kr exklusive moms och inkluderar välkomstkaffe samt dokumentation (ej lunch)

Föreläsare: Ulf H Fröberg, chefsjurist IMR AB

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) – Stockholm – Munkbrogatan 4, Gamla stan

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.