Kravet på skolan som vårdgivare

Pris: 3995 kr

Platshållare

Kravet på skolan som vårdgivare

3,995.00kr

Product Description

Utbildningen för dig som är chef för elevhälsan men som saknar medicinsk kompetens

 Du vet väl att du som verksamhetschef är ansvarig för elevhälsan även om vårdgivaransvaret är utlagt på annan part? Vi bjuder in till kursdag för dig som är verksamhetschef över elevhälsan och som behöver få råd och stöd kring hur arbetet kan kvalitetssäkras tillsammans med den medicinsk ansvariga personalen.

Så varför inte se till att samtliga anställda inom elevhälsan tar del av denna kurs och på så sätt gemensamt organisera och skapa god grund för att kvalitetssäkra arbetet på elevhälsan?

Sedan bestämmelser om, att ansvaret för elevernas medicinska insatser får överlåtas, har införts i skollagen (2010:800), väljer många mindre skolor runt om i landet att göra just så. Detta medför att elevhälsan flyttas allt längre från verksamhetschefens insyn, trots detta kvarstår samma ansvar enligt lagen. Det medicinska ledingskravet som faller på en rektor ställer höga krav på förmågan att delegera och kvalitetssäkra. I flera fall framkommer det att ordentliga kontroller av den anställdas legitimation, specialistutbildning och kompetens inte har säkerställts av verksamhetschefen, då ingen medicinskt utbildad har varit med under anställningsprocessen. Hur kommer vi till rätta med detta? Hur skapar vi en elevhälsa som skapar trygghet ur såväl ett patientperspektiv som arbetstagarperspektiv?

Av huvudmannaansvaret följer att organisera elevhälsan och säkerställa att samtliga yrkeskategorier som räknas upp i skollagen finns tillgängliga.  Även i de fall där ansvarets för de medicinska insatserna överlåts på annan part är det dock huvudmannen som bär det slutliga ansvaret för att insatserna kommer till stånd, 23 kap 9 § SL. Enligt HSL är det vårdgivaren som ansvarar för verksamheten som ska utse en verksamhetschef, 4 kap 2§ HSL.

Inom elevhälsan ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska och psykolog. I 5 kap 2§ HSL stadgas att det, där det bedrivs hälso-och sjukvård, ska finnas tillgång till personal som behövs för att god vård ska kunna ges. Om det inte finns tillgång till dessa yrkesgrupper så brister vårdgivaren i sitt vårdgivaransvar. Av samma paragraf följer även att det ska finnas anpassade lokaler och adekvat utrustning för att god vård ska kunna ges.

För att hantera och identifiera de risker som uppstår finns det krav på ledningssystem, detta för att kunna förebygga samt åtgärda och följa upp avvikelsehanteringen.

Kursdag i Stockholm

 

09.30                  Samling. Välkomstkaffe. Registrering m.m.

 

10:00                  Orsaker till fel och brister i elevhälsan

                            

 • Elevhälsans medicinska del utanför patientnämnden i nya klagomålssystemet – konsekvenser?
 • Nödvändig medicinrättslig kompetens i skolan – hos vem/vilka? Förhållanden?
 • Medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser
 • Iakttagelser och åtgärder (olika yrkeskategorier har iakttagits internt och/eller externt, åtgärder, konsekvenser)
 • Straffrättsliga händelser och konsekvenser (olika yrkeskategorier)
 • Egenkontroller bl.a. PSL 3 kap och SOSFS 2011:9)
 • Externkontroller (Arbetsmiljöverket – Skolinspektionen – IVO m.fl. t.ex. )

 

11:00                  Åtgärder och förslag till förbättringar

 

 • Kontroller av vem/vad och placering av kontrollansvar
 • Krav på ändamålsenliga lokaler – Sekretessväggar, rinnande vatten – vad krävs?
 • Läkemedelshantering inom skolan – tillåtet att förvara vaccin i kylväskor?
 • Vikten av goda rutiner för dokumentation – patientsäkerhetsberättelse
 • Redogörelse för de övergripande problem som tillsynsmyndigheten identifierat
 • Rutiner för att upptäcka barn med extra behov

 

12:00                  Lunch – egenlunch

 

13:00                  Vårdgivare och vårdgivaransvar

 

 • Vårdgivarbegreppet i elevhälsan, anmälan till IVO enligt PSL och PSF
 • Är det tillåtet att arbeta i journalsystemet hemifrån?
 • Kraven i PSL 3 kap. och SOSFS/HSLF-FS
 • Vad händer med vårdgivaransvaret vid entreprenader?

 

14:30                  Eftermiddagskaffe

 

15:00                  Elevhälsans ledning

 

 • Verksamhetschef, rektorns ansvar vad medför det för konsekvenser?
 • Vissa skolhuvudmän (större) har skolöverläkare
 • Hur säkerställer man en god anställningsprocess och hur säkerställer man den medicinska kompetensen?
 • Har skolsköterskan tillräcklig kompetens som medicinskt ledningsansvarig för att kunna ta ansvar för enskilds patients diagnostik eller vård och behandling?

 

16:00                  Avslutning

Information

Tider: Kl. 09.30 – samling och registrering med morgonkaffe.

Kursen startar kl 10:00 och avslutas kl. 16.00.

Kursavgift: Är angiven exklusive moms och inkluderar välkomstkaffe samt dokumentation.

Föreläsare: Ulf H Fröberg, chefsjurist

 

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm - Munkbrogatan 4, Gamla stan
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.