Lagens krav på HVB för ensamkommande barn

Pris: 2495 kr

HVB-folder 2016 front

Lagens krav på HVB för ensamkommande barn

2,495.00kr

Artikelnr: 2017102331 Kategori: Tagg:

Product Description

Under flera år har vi sett ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare som kommer till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn. Hösten 2015 såg vi en ökning som överskred alla Migrationsverkets prognoser. Men, med de tillfälliga regler som just nu gäller visar dock statistiken att antalet barn/ungdomar som kommer hit nu är i nivå med 2010 års siffror. Även om den akuta situationen att hitta HVB- och familjehemsplatser nu är tillfälligt lugnare är det viktigt att de många som redan är här får en trygg och rättssäker tillvaro i Sverige. Kursen riktar sig till de HVB som tar emot ensamkommande barn/ungdomar och går igenom de olika inblandades respektive anvarsområden enligt lagar och föreskrifter. 

Kommunerna ansvarar för mottagande, boende och omsorg av ensamkommande barn och ungdomar. Ansvaret gäller både asylsökande och ensamkommande barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd. Betydligt fler myndigheter är dock berörda av mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Både Migrationsverket men även landstingen och länsstyrelserna ansvarar för olika delar i mottagandet.

En kurs om regelverket och krav för de alldeles specifika frågor och problemställningar som aktualiseras för ensamkommande flyktingbarn. Ansvar och ansvarsfördelningar mellan olika myndigheter samt det legala ställföreträdarskapet/godmanskapet.

09:30 Kurslokalen öppnar för registrering och välkomstkaffe

10:00 Inledning

Allmänt om ensamkommande flyktingbarn i Sverige

 • Hur ser den aktuella situationen ut?
 • Hur fungerar dublinförordningen och vilka ändringar har gjorts i denna?
 • Nya regler för anvisning, hur fungerar det?
 • Varför flyktingstatus?

Regelverket om ensamkommande flyktingbarn

 • Vad gäller enligt internationella åtaganden?
 • Det svenska regelverket,  bl.a. regeringsformen, föräldrabalken, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen m.fl.

Placeringen av ensamkommande flyktingbarn

 • Migrationsverket
 • Länsstyrelsen
 • Landstinget
 • Kommunen

HVB-hemmets ansvar för placerat ensamkommande flyktingbarn

 • Samspelet med god man och dennes ansvarsområde
 • Krav på HVB-hemmet enligt socialtjänstlagstiftningen
 • Tillsyn över HVB-hemmets verksamhet och barnets säkerhet m.m.

12:00 Lunchuppehåll – lunch ingår ej i kursavgift

13:00 Kraven som ställs på HVB-verksamheten

 • Ledningssystem
 • Krav på föreståndare och personal enligt nya HSLF-FS 2016:55
 • Krav på journalföringen enligt SOSFS 2014:5

Barnet som patient

 • Vad kan barnet/ungdomen förvänta sig av hälso- och sjukvården?
 • Landstingets ansvar för hälso- och sjukvård/tandvård
 • Hur ska (om aktuellt) egenvård fungera?

Respekt för barnets självbestämmande och integritet

 • Barnets mognad, frågans karaktär och självbestämmandet
 • Sekretess och tystnadsplikt inom sjukvård resp. social omsorg
 • Avvikelsehantering samt anmälningsplikter enl. Lex Sarah och Lex Maria

15:00 Avslutning

Information

Seminariet inleds med välkomstkaffe från 09:30 och avslutas 15:00 med uppehåll för enskild lunch 12:00 – 13:00.

Seminarieavgiften (exkl. moms) inkluderar välkomstkaffe och dokumentation.

Föreläsare: Jurist vid IMR

Plats: IMR:s utbildningslokal, Munkbrogatan 4 (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.