Medicinrättslig grundkurs för MAS

Pris: 9950 kr

ledningskurser-2016-ny-front-webb

Medicinrättslig grundkurs för MAS

9,950.00kr

Product Description

Två-dagars grundkurs i medicinsk rätt för medicinskt ansvarig sjuksköterska eller motsvarande befattning.

Kursen vänder sig i första hand till medicinskt ansvariga sjuksköterskor (motsvarande) som exempelvis har tillträtt befattningen nyligen och som vill kunna fullgöra sina skyldigheter utifrån en god medicinrättslig grund. Men kursen kan också vara värdefull för den verksamhetschef som tillsammans med den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (motsvarande) delar ledningsansvaret inom en kommuns hälso- och sjukvård. Och den är givetvis öppen för den som har någon av dessa befattningar och som redan tjänstgjort kortare eller längre tid och som vill fördjupa och utveckla sin juridiska kompetens.

Dag 1

09:30 Samling, registrering, välkomstkaffe

10:00 Kommunens ansvar enligt socialtjänst-
och hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

 • Regelverket och rättssystemet.
  Kraven på kommunen, organisationen
  och ledningen.
 • Särskilt om verksam-
  hetschef och medicinskt ansvarig sjuk-
  sköterska (motsvarande).
 • Tillsynssystemet, organisation och myndigheterna.
 • Iakttagelser och åtgärder.

12:00 Lunch

13:00 Det juridiska ansvaret bl.a. arbetsrätt,
skadeståndsrätt, straffrätt m.m.

 • Ansvarsfördelningar mellan vård-
  givare (kommunen), verksamhetschef,
  medicinskt ansvarig sjuksköterska
  (motsvarande) och kategorierna
  hälso- och sjukvårds- och social-
  tjänstpersonal m.fl.

14:30 Eftermiddagskaffe

15:00 Säkerhetsrisker och vårdskaderisker som framkommit i de reglerade anmälnings- och rapporteringssystemen. Iakttagelser och åtgärder av bl.a. Datainspektionen, Socialstyrelsen/IVO, Justitieombudsmannen m.fl.

16:00 Avslut

Dag 2

09:00 Repetition och återkopplingar till dag 1. Utrymme för frågor och diskussioner som bl.a. kan röra förhållanden i den egna kommunen på ”hemmaplan”.

10:00 Förmiddagskaffe

10:30 Gränssnittet mellan befattningarna verksamhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering.

 • Delegationsordningar och författningsregleringen. Uppgiftsfördelningar av ledningsansvaret m.m.

12:00 Lunch

13:00 Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans (motsvarande) ansvar (skyldigheter) enligt författningar, rättsliga avgöranden och tillsynsbeslut.

 • Utförligt författningsredovisning, kommentarer och praktikfall.
 • Läkemedelshantering, informationshantering/överföring, journalföring, medicintekniska produkter m.m.

15:00 Kursavslutning

Läs mer om kursen i informationsfoldern ledningskurser!

Information

Kursplats: IMR:s utbildningslokaler, Munkbrogatan 4, Gamla stan, Stockholm

Kursledare: Ulf H Fröberg, chefsjurist, IMR

Kursavgift är angiven exkl. moms. Lunch ingår ej.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
26 - 27 augusti 2019-Stockholm
11 - 12 november 2019-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning