Medicinsk Författningsbok
2018

Medicinsk Författningsbok 2018

695.00kr

Utgivningsår: 2018

Sammanställd av: Ulf H Fröberg, Oskar Höllgren och Linnea Flink

ISBN: 978-91-7864-242-6

Antal sidor: 1348

Pris 695 kr (exl moms och frakt)

Elektronisk upplaga: Ja

Artikelnr: 528 Kategori:

Product Description

Nytt!  Fullständigt uppdaterad till gällande rätt per februari 2018!
  • Innehåller de för hälso- och sjukvården relevanta författningarna
  • Omfattande och enkelt sökordsregister
  • Inbunden med textilklädd hård pärm
  • Över 1 300 sidor
  • Även tillgänglig som elektronisk upplaga – fritextsök bland alla 1300 sidor! (kommer inom kort)

Kort om Medicinsk Författningsbok

Medicinsk Författningsbok 2018 innehåller de av riksdagens lagar, regeringens förordningar och ett flertal centrala förvaltningsmyndigheters föreskrifter och allmänna råd som reglerar vårdgivares, verksamhetschefers, chefsöverläkares, medicinskt ansvariga sjuksköterskors och yrkesutövares ansvar och skyldigheter inom all slags hälso- och sjukvårdsverksamhet inklusive tandvård och socialtjänst. Vår målsättning är att boken ska hjälpa användaren att få en samlad bild av och tillgång till det omfattande juridiska regelverk som styr och reglerar hälso- och sjukvårdsverksamheten, tandvården och socialtjänsten.

Vilka är de viktigaste förändringarna i 2018 års upplaga?

Den i sak största nyheten inför 2018 är den s.k. klagomålsreformen, vars huvudtanke är att klagomål mot hälso- och sjukvården i normalfallet ska prövas av vårdgivaren själv, och inte av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Reformen medför dock endast en ny författning, lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, som ersätter den tidigare lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. Patientnämnderna får genom detta en ny huvudsaklig arbetsuppgift, nämligen att hjälpa och stödja patienter vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Övriga bärande delar av klagomålsreformen införs i 3 kap. (vad gäller vårdgivarens ansvar) samt 7 kap. (vad gäller IVO:s ansvar) i patientsäkerhetslagen (2010:659, PSL).

Under året har även Socialstyrelsens tidigare föreskrifter om anmälningsplikten enligt Lex Maria, SOSFS 2005:28, ersatts av de nya HSLF-FS 2017:40 och HSLF-FS 2017:41. Genom ändringen upphävdes den regel som sade att Lex Maria-anmälan ska ske inom två månader från händelsen. Det enda skyndsamhetskrav som numera gäller enligt Lex Maria är därmed lagtextens formulering om att det ska ske ”snarast efter det att händelsen har inträffat” (3 kap. 5 § PSL). En ytterligare konsekvens är att den exemplifierande lista över, typiskt sett, anmälningspliktiga händelser som tidigare fanns för att vägleda den Lex Maria-ansvarige nu har upphävts.

1 januari 2018 träder även nya föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel, HSLF-FS 2017:37, i kraft. Samma datum upphävs den tidigare föreskriften SOSFS 2000:1. Den nya föreskriften innehåller skarpare och mer förtydligade krav på alla läkemedelshanteringens moment, men innebär samtidigt ökade möjligheter att delegera momenten. Av särskilt intresse är att delegeringsinstitutet även blir tillgängligt för läkemedelshantering i slutenvården.

Information