Din varukorg är tom

Till kassan

Kursinformation

Patientjournalens dokumentation

19 995 kr

NY UTBILDNING!

IMR har i samverkan med LSF, Läkarsekreterares och Sjukvårdsadministratörers Förbund, utarbetat en helt ny certifierad specialistutbildning, som omfattar totalt fem utbildningsdagar med föreläsningar, erfarenhetsutbyten med inslag av praktikfall och övningsexempel. Patientjournalens dokumentation är en utbildning i två moment där det första momentet är teoretiskt och det andra praktiskt. Utbildningen är uppdelad på två tillfällen där den teoretiska delen är tre dagar och den praktiska är två dagar. Dessa två moment kommer vara tidsmässigt åtskilda. Utbildningen ger dig stor juridisk kunskap om lagstiftningen som rör medicinsk sekreterare, läkarsekreterare samt sjukvårdsadministratörer. Kursen lyfter de krav samt skyldigheter om vilar på gruppens axlar. Vi går igenom patientjournalens funktion och understryken vikten av en lagstiftsenlig journal som ”innehåller tillräcklig, väsentlig och korrekt information”. Utbildningen har utformats med författningstexten i HSLF-FS 2016:40.

6 § Vårdgivaren ska regelbundet granska att hälso- och sjukvårdspersonalen dokumenterar i patientjournalen enligt gällande författningar”

Dag 1 – 23 september
Under förmiddagen förs deltagaren in i det juridiska rummet för en allmän kännedom för att under eftermiddagen närmare granska hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Vad är juridik? Hur tänker och arbetar jurister? Hur ska man förstå författningstexter? Vilka hjälpmedel finns för tolkningar? Vilka risker finns för och vid felaktiga uppfattningar om en författning? Hur med skyldigheten att känna till och följa lagstiftningen? Vem har ansvaret? Vad ingår i begreppet hälso- och sjukvårdslagstiftningen? Vilka rättigheter och skyldigheter finns? Vilka krav ställs på vårdgivare, verksamhetschef och övriga ledningsansvariga? Vilka ansvarsfördelningar gäller? Hur med det personliga yrkesansvaret? Ansvaret för laglig verksamhet?

09.30 Samling, registrering, välkomstkaffe
10.00 Presentationer av kursledning, deltagare, program, kurslitteratur och syfte
10.30 Juridik – ”läran om rättsreglerna och deras tillämpning”
Rättsregler, författningar, författningssamlingar
Rättskällor för tolkning och tillämpning bl.a. förarbeten, rättspraxis m.m.
12.00 Lunchuppehåll
13.00 Hälso- och sjukvårdslagstiftningen en del av den medicinska rätten
Lagstiftningens innehåll, krav, mål, ansvar och ansvarsfördelningar
Ledningssystem, egenkontroll och den statliga tillsynen.
16.00 Dagen avslutas

Dag 2 – 24 september
Under förmiddagen ges deltagaren en god kunskap om regelverk och bestämmelser för patientdokumentationen för att under eftermiddagen utförligt redovisas skyldigheten att föra journal. Vad ingår i begreppet patientdokumentation? Vilka regler gäller? Vad är journalhandlingar? Är patientjournalen en allmän handling? Är det tillåtet med egna minnesanteckningar? Hur ska journaler hanteras? Vad gäller om läs- och skrivbehörigheter? När får olika handlingar gallras? Vem är skyldig att föra patientjournal? Vad innebär skyldigheten att föra journal? Vem får göra anteckningar i en journal? Vilka tidskrav gäller? Vilka kontrollåtgärder krävs för att en journal ska vara tillförlitlig? Hur med signeringsskyldigheten? Vem ansvarar för en journalanteckning?

09.00 Återkopplingar och diskussionsutrymme
10.00 Regelverket om patientdokumentationen
Författningsmaterialet, patientdatalagen m.fl. författningar
Författningstexter, förklaringar i tillämpliga rättskällor m.m.
12.00 Lunchuppehåll
13.00 Skyldigheten att föra patientjournal och journalföringsansvaret
Personalsäkerhet, patientsäkerhet och rättssäkerhet
Tillräcklig, väsentlig och korrekt innehåll
16.00 Dagen avslutas

Dag 3 – 25 september
Under förmiddagen får deltagaren en redovisning av de krav på innehåll som gäller alla journaler och under eftermiddagen kompletteras med särskilda krav som gäller journaler för vissa verksamheter. Vad kräver patientdatalagen? Vilka språkkrav finns? Vad gäller om en uppgift inte finns tillgänglig? Hur säkerställs patientens identitet? Vad gäller när en patient har skyddad identitet? Om journalföraren har skyddad identitet? Kan patienten bestämma innehållet i en journal? Vilka övriga författningar finns som ingår i begreppet ”gällande författningar”? Vilka är kraven på innehåll i dessa kompletterande författningar? Är kraven tvingande? Hur ange i patientjournalen att föreskrivna anmälningsskyldigheter fullgjorts t.ex. om orosanmälan, körkort, vapen m.m.?

09.00 Återkopplingar och diskussionsutrymme
10.00 Patientjournalens innehåll enligt patientdatalagen m.m.
Språket och hanteringen av journalen
Författningstexter, förklaringar i tillämpliga rättskällor m.m.
12.00 Lunchuppehåll
13.00 Krav på journalföringen i vissa särskilda verksamheter
Abort, tvångspsykiatri, smittskydd, livsuppehållande behandling m.fl.
Krav på journalföringen för vissa anmälningsplikter m.m.
15.00 Dagen avslutas och därmed också den teoretiska delen av kursen.

Dag 4 – 21 november
Under förmiddagen redovisas de krav som lagstiftare och myndigheter ställer på vårdgivare m.fl. för att under eftermiddagen göra avstämningar och kontroller att kraven är tillgodosedda och klargjorda. Vilka krav ställs på vårdgivaren när det gäller patientsäkerheten i allmänhet och dokumentationsskyldigheten i synnerhet? Vem ställer kraven? Vem hos vårdgivaren har tilldelats ansvaret för att fullgöra de föreskrivna kraven? Är kraven tillgängliga på ett överskådligt sätt? Hur har vårdgivaren tryggat dokumentationsskyldigheten i ledningssystemet enligt SOSFS 2011:9? Är ledningssystemet ändamålsenligt, känt och hur med efterlevnaden? Hur har vårdgivaren tillgodosett kraven i HSLF-FS 2016:40 när det gäller journalens struktur och innehåll m.m.?

09.30 Samling för genomförande av kursens praktiska del, välkomstkaffe m.m.
10.00 Återkopplingar och diskussionsutrymme
10.30 Kraven på vårdgivaren i HSLF-FS 2016:40 och 5 och 6 kap. m.m.
Placeringen av vårdgivaransvaret i organisationen, utförare
Modeller och lösningar
12.00 Lunchuppehåll
13.00 Dokumentationsskyldigheten i ledningssystemet
Ändamålsenlighet, kännedom och efterlevnad
Egenkontroller, iakttagelser, åtgärder m.m.
16.00 Dagen avslutas

Dag 5 – 22 november
Under förmiddagen ska deltagaren lösa de uppgifter som finns i provet för att under eftermiddagen tillsammans med kursledning diskutera kring frågor som tidigare aktualiserats och senast i anslutning till genomfört prov. Godkänt prov ger certifikat, som utfärdas av IMR och LSF. Med certifikatet har kursdeltagaren fått den nödvändiga kunskap som krävs för att kunna utgöra en resurs för vårdgivaren när det gäller den förskrivna skyldigheten dvs. ”att regelbundet granska att hälso- och sjukvårdspersonalen dokumenterar i patientjournaler enligt gällande författningar”.

09.00 Återkopplingar, diskussion, kraftsamling inför prov
10.00 Utdelning av prov och förberedelser m.m.
Genomförande av prov för certifikat
12.00 Lunchuppehåll
13.00 Genomgång av prov dock inte rättning (sker separat)
14.30 Kursen avslutas

Kursdatum


Detaljer

Produktinformation


 • Dag 1: 10:00 - 16:00 (Registreringen öppnar 09:30)
  Dag 2: 09:00- 15:00
  Dag 3: 09:00- 15:00
  Dag 4: 09:30- 16:00
  Dag 5: 09:00- 14:30
 • 19 995 kr. 18 995 kr för medlem i LSF och 19 995 kr för övriga. Inkluderar dokumentation samt kaffe/te. Lunch igår inte
 • Ulf H Fröberg, chefsjurist IMR
 • Munkbrogatan 4, Stockholm

Bokning

Steg - Före betalning


Steg - Datum och deltagare


Kursdatum
Deltagare
Deltagare /1

Steg - Fakturauppgifter


Sverige

Steg - Orderspecifikation


Produkt Summa
Patientjournalens dokumentation  × 1 19 995 kr
Delsumma 19 995 kr
Moms 25% 4 998.75 kr
Summa 24 993.75 kr

Steg - betalning


 • Vi kommer skicka faktura per post.

Boka


Kontakta oss gärna om du har frågor eller problem uppstår vid bokningen.
Du kan nå oss på imrab@imrab.se eller ringa 08- 731 50 55.

Då bokningen är genomförd skickas ett mejl ut till den eller dem uppgivna mejladresserna vid bokning.
Inget ytterligare mejl skickas ut som påminnelse av utbildningen.