Din varukorg är tom

Till kassan
Digital kurs Kurs

Digitalt: Verksamhetschefens ledningsansvar - praktisk tillämpning

En två-dagarskurs för egenkontroll av personalsäker, patientsäker och rättssäker verksamhet under ledning av juridisk expertis med samtidigt tillfälle till enskild rådgivning. Som verksamhetschef har du kravet på dig att ”att se till att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs samt meddela behövliga instruktioner och direktiv för verksamheten”. Under ett tvådagarskurs tillsammans med våra jurister får du tillfälle och möjlighet att med stöd av uppdaterade checklistor och sakkunnig hjälp säkerställa att du och dina medarbetare bedriver verksamheten i överensstämmelse med gällande författningar.

Kursen leds av IMR:s chefsjurist Ulf H Fröberg.

 

Programmet

Dag 1

09.30 Samling, välkomstkaffe och presentationer m.m.

10.00 – 12.00

Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen – vad är detta för befattning?
En av få författningsreglerade befattningar. Förordnande eller tillsvidaretjänst. Allmänt om befattningen. Kort historik. Verksamhetschef i en samordnad arbetsgivar- och vårdgivarorganisation. Uppgift i IVO:s vårdgivarregister. Samlat ledningsansvar. Författningsregleringen. Ansvarsförhållanden. Relation till andra ledningsbefattningar och yrkesutövare. Verksamhetschef hälso- och sjukvårdspersonal eller inte?

Verksamhetschefen måste ibland delegera ledningsuppgifter – varför och när då?
Verksamhetschefen måste ibland uppdra (delegera) åt annan att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. Författningsregleringen. När aktuellt? Vem avgör när kompetensen och/eller erfarenheten är otillräcklig? Vilka krav gäller vid delegeringen på delegaten? Hur kan en sådan delegering se ut? Vad måste klargöras? Ansvarsförhållanden vid delegeringen. Vad innebär fullgöra? Exempel.

Lagstiftarens krav på varje verksamhetschef – vilka är kraven och målen?
Staten (riksdagen, regeringen och statliga myndigheter) har lagt självständigt ansvar för patientsäkerheten (medicinskt ledningsansvar) på befattningen. Författningsregleringen, Vilka är författningarna? Vilka är kraven? Vilka är målen? Undantag gäller för den kommunala hälso- och sjukvården. Vad innebär kraven? Genomgång av checklista med krav på rutiner. Finns rutiner som motsvarar kraven? Måluppfyllelse?

12.00 Lunchuppehåll

13.00 – 16.00                     

Socialstyrelsens krav på varje verksamhetschef – vilka är kraven och målen?
Socialstyrelsen har placerat allmänna skyldigheter och åligganden på befattningen i flera författningar.. Författningsregleringen. Bindande föreskrifter eller allmänna råd? Vilka är kraven på verksamheten?  Genomgång av checklista med krav bl.a. på dokumenterade rutiner m.m. Finns rutiner som motsvarar kraven? Måluppfyllelse? Exempel.

Socialstyrelsens krav på vissa verksamhetschefer – vilka är kraven och målen?
Undantag gäller för kommunal hälso- och sjukvård där medicinskt ansvarig sjuksköterska har medicinskt ledningsansvar.  Vilka verksamheter har särskilda föreskrifter och allmänna råd? Vilka är kraven? Genomgång av checklista med krav på rutiner m.m. Finns rutiner som motsvarar kraven? Måluppfyllelse? Exempel.

Författningsregleringen är inte heltäckande – vad mer kan behövas?
Även om författningsregleringen är omfattande så är den inte heltäckande. Lagstiftaren har förklarat att i verksamhetschefens ansvar ingår att ”meddela behövliga instruktioner och direktiv för verksamheten”. Vad kan utöver författningarna krävas till tryggande av patientsäkerheten i din verksamhet? Idéer och förslag kan exempelvis hämtas från tidigare författningsregleringar?

16.00 Seminariedagen avslutas

 

Dag 2

 09.00            

Arbetsgivarens krav på verksamhetschefen – klart och tydligt?
Till arbetsgivarens ansvar hör regler om arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Ansvaret, som vilar på arbetsgivaren, finns i författningar och kollektivavtal. Inga uttryckliga författningsbestämmelser om verksamhetschefs ansvar. Måste placeras på genom beslut och delegationer. Vilket ansvar har lagts på verksamhetschefen? Klart och tydligt?

Vårdgivarens krav på verksamhetschefen – klart och tydligt?
Lagstiftaren och Socialstyrelsen har placerat skyldigheter på vårdgivaren. När vårdgivaren är en juridisk person måste uppgifterna placeras i dennes organisation på befattningar. Vårdgivaren har stor frihet att organisera sin verksamhet och placera sitt ansvar. Vissa undantag finns där vårdgivarens måste placera sitt ansvar på verksamhetschef t.ex. HSLF-FS 2021:52.

Kontroll och tillsyn över verksamhet och verksamhetschef – kritikfri?
Regelverket innehåller bestämmelser om kontroll. Intern kontroll som bl.a. vilar på verksamhetschefen och vårdgivaren. Extern kontroll som vilar på myndigheter under riksdagen t.ex. JO och under regeringen t.ex. AV, DI, DO, IVO, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen m.fl.

Rättssäkerheten, personalsäkerheten och patientsäkerheten kräver kunskap om tillsynsresultat.

12.00-13.00  Lunchuppehåll

Intern tillgång till råd och stöd för din trygghet och verksamhetens säkerhet?
Hur tryggar du rättssäkerheten, personalsäkerheten och patientsäkerheten idag? Tillräckligt?

Vad mer kan du behöva för att fullgöra skyldigheten så att författningar är kända och efterlevs? Har du vad du behöver? Tillgång och åtkomst till författningar, rättspraxis, tillsynsrapporter. Tillgång till juridisk assistent? Specialistkompetenta jurister i egna organisationen?

Extern tillgång till råd och stöd för din trygghet och verksamhetens säkerhet?
Aktuellt utbildningsbehov. Grundutbildning och/eller fortbildning. Kontinuerlig uppdatering. Supporttjänst och avtalslösningar.

15.00 Avslutning 

 

 

Datum

28 november 2024 - 29 november 2024 Digitalt

Tid

Dag 1: 10:00-16:00
Dag 2: 09:00-15:00

Plats

Digitalt via Zoom

Ingår i priset

Kurslitteratur.

Utbildare

Jurister vid IMR
14 995 kr

Bokning

Kontakta oss gärna om du har frågor eller problem uppstår vid bokningen.
Du kan nå oss på imrab@imrab.se eller ringa 08- 731 50 55.

Då bokningen är genomförd skickas ett mejl ut till den eller dem uppgivna mejladresserna vid bokning.
Inget ytterligare mejl skickas ut som påminnelse av utbildningen.

Kursdatum
Deltagare
Deltagare /1

Fakturauppgifter

Liknande kurser

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå