Din varukorg är tom

Till kassan

Vecka 8: Nya avgörande & beslut

Här kommer en sammanfattning från nya avgörande & beslut v.8. Hälso- och sjukvård Inget vite för region med ohälsosam fysisk…

Här kommer en sammanfattning från nya avgörande & beslut v.8.
Hälso- och sjukvård

Inget vite för region med ohälsosam fysisk och psykisk belastning i arbetet: Förvaltningsrätten Stockholm 2024-02-12 2988-23
Arbetsmiljöverket ansökte om utdömande av vite på 500 000 kronor mot Region Norrbotten på grund av att de inte vidtagit åtgärder för att förebygga ohälsa hos sjuksköterskor och undersköterskor vid Sunderby sjukhus akutmottagning. Bakgrunden var att Arbetsmiljöverket ansåg att personalen under en tid hade utsatts för ohälsosam fysisk och psykisk belastning i arbetet på grund av obalans mellan arbetskrav och resurser. Bland annat hade antalet vårdplatser vid sjukhuset inte varit tillräckligt utifrån patienttillströmningen och vårdbehoven hos befolkningen vilket medförde fler arbetsuppgifter samt ökad arbetsmängd och arbetsbelastning för personalen som arbetar där. Personalens arbetssituation medförde också svårigheter att kunna ta ut raster och pauser under arbetsdagen. Vidare hade  akutmottagningen nya lokaler vilket medförde en ökad belastning i arbetet på grund av ökade avstånd och ökad tidsåtgång för patienttransporter inom sjukhuset.

Enligt föreläggandets punkt 1a skulle regionen vidta åtgärder för att förebygga ohälsa hos sjuksköterskor och undersköterskor vid akutmottagningen genom att antingen:
  • tillföra resurser så att de är anpassade till de ökade kraven och den ökade arbetsmängd som uppkommit till följd av ”patientanhopning” och längre genomlopps-/vårdtider vid akutmottagningen eller
  • minska kraven och arbetsmängden i arbetet genom att vidta åtgärder så att det blir ett ”avflöde” av patienter från akutmottagningen (kortare genomlopps-/vårdtider) så att patientantal och arbetsmängd inte ackumuleras och orsakar krav som överstiger resurserna vid akutmottagningen.

Förvaltningsrätten ansåg att de föreslagna åtgärderna för att komma till bukt med problemet var för allmänt hållna och att regionen inte genom dessa kunde få helt klart för sig vad som krävdes för att undgå vite. Arbetsmiljöverkets ansökan om utdömande av vitet avslogs därför.

 

Socialrätt

Ny rapport från Socialstyrelsen: För få placerade barn och unga erbjuds en hälsoundersökning

Socialstyrelsen har gjort en kartläggning som visar att endast 34 procent av barn och unga som placerades fick en hälsoundersökning. Ännu färre, 15 procent, fick en tandvårdsundersökning. Socialstyrelsen konstaterar att det inte skett någon tydlig utveckling på området då siffrorna som baseras på data från andra halvåret 2022 liknar dem som presenterats i tidigare undersökningar från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Lagen om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet kom år 2017 och innebär att regionen, på initiativ av socialtjänsten, ska erbjuda en hälsoundersökning till barn och unga i anslutning till att samhällsvård inleds. Endast som socialnämnden bedömer det som ”obehövligt”, behöver hälsoundersökningen inte erbjudas vilket exempelvis kan bero på att barnet eller den unge nyligen genomgått en hälsoundersökning eller om placeringen förväntas bli mycket kortvarig. Socialnämnden ska underrätta regionen när barn eller unga ska erbjudas en hälsoundersökning.

Socialstyrelsen konstaterar att kartläggningen vid en djupare analys visar att kommuner i många fall ser det som obehövligt att en hälsoundersökning görs och att regionen därför inte underrättas. Samtidigt framgår också att kommuner i flera andra fall inte har gjort någon bedömning alls av om barnet eller den unge har behov av hälsoundersökning och menar att kommunerna behöver se över sina rutiner för att bedöma behov av hälsoundersökningar och även systematiskt följa upp och utvärdera arbetet.
Läs mer här: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2024-2-8949.pdf

Ny bestämmelser som innebär att rättigheterna för barn och vuxna i skyddat boende stärks

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende och stärka barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende.
Lagändringarna innebär bland annat att skyddat boende till skillnad från tidigare ska regleras i socialtjänstlagen. Härtill ska barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende bedömas och beviljas insatsen individuellt och socialnämnden ska ansvara för att tillgodose barnets behov av stöd- och hjälpinsatser. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

IT-rätt

Tietoevry letar fortfarande efter svar
It-leverantören Tietoevry vet fortfarande inte hur hackerattacken gick till som stängde ned lönesystemet Primula för 120 statliga myndigheter.

”Vi vet inte hur det här hände. Vi har inte de svaren, det får polisutredningen svara på”, säger Sverigechefen Venke Bordal i en intervju med Dagens Nyheter.
Läs mer här: https://www.publikt.se/nyhet/tietoevry-letar-fortfarande-efter-svar-25951

Digg ger juridisk vägledning i digitaliseringsfrågor

Digg har tagit fram tre nya vägledningar som riktar sig till jurister som arbetar med att automatisera handläggning och beslut eller som tar fram nya regelverk. Läs mer här: https://www.digg.se/om-oss/nyheter/ovriga-nyheter-fran-digg/nyheter/2024-02-12-digg-ger-juridisk-vagledning-i-digitaliseringsfragor

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå