Din varukorg är tom

Till kassan

Begränsningsåtgärder och säkerhet

FRÅGA | Får man begränsa åtkomsten till sjukhus för besökare med anledning av en smittspridning som Covid-19?

SVAR | Ja. Ett sjukhus är inte någon allmän plats dit allmänheten fritt har tillträde. Hälso- och sjukvårdslagen ställer särskilda krav på vårdgivaren dvs. sjukvårdshuvudmannen. Verksamheten ska, enligt HSL, bedrivas så att en god och säker vård uppfylls vilket bl.a. innebär god kvalitet med god hygienisk standard. Patienternas behov av trygghet och säkerhet ska tillgodoses varför begränsningar kan införas.

FRÅGA | Är det möjligt för äldreboenden att förbjuda boenden att ta emot besök?

SVAR | Nej. Detta är en insats som är frivillig och skall bygga på och genomföras utifrån respekten för den enskildes självbestämmande och integritet. Det finns inte några bestämmelser som gör att man mot den enskildes vilka kan begränsa besök från vänner, anhöriga med flera (Se prop. 1995/96: 196 s.11, JO 2019/20 sid. 460). Man kan dock uppmuntra alla att avstå från att göra besök som inte är nödvändiga. Därtill uppmana anhöriga att inte komma om man upplever några som helst symptom.

Notera dock: regeringen har infört en förordning om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen Covid-19. Förordningen trädde i kraft 1 april 2020 och gäller fram till slutet av juni 2020.

Förordningen innebär att besök till den som bor i en sådan boendeform som avses i 5 kap 5§ andra eller tredje stycket socialtjänstlagen, (2001:453) eller i motsvarande boendeform i 7 kap. 1§ första stycket, är förbjudet.  Aktuellt förbud gäller inte personer som i sin yrkesutövning, t.ex. personal på äldreboenden, har ett behov av att vistas i ett sådant boende.

FRÅGA |  En inneliggande patient hos oss uppvisar symptom på Corona men vägrar gång på gång att undersökas. Vi har redan isolerat patienten på grund av detta. Finns det något vi kan göra för att få fram om han är smittad?

SVAR |  Frågan handlar om utredning av sjukdomsfall. Covid-19 räknas som en allmänfarlig sjukdom. Enligt 3 kap. 1§ i Smittskyddslagen ska en läkare som misstänker att en patient bär på en sådan sjukdom skyndsamt undersöka patienten och ta de prover som behövs. I ert fall vägrar patienten varför ni utan dröjsmål ska anmäla detta till smittskyddsläkaren. Denne kan i sin tur, ifall det finns fog att misstänka att patienten bär på smitta ansöka om tvångsundersökning hos förvaltningsrätten (2§) Ett sådant beslut får endast meddelas om det finns en påtaglig risk för att andra kan smittas.

FRÅGA | Om man upptäcker att en boende är smittad och denne inte klarar av att isolera sig, vilka skyldigheter har vi enligt Smittskyddslagen att isolera personen?

SVAR Smittskyddsläkaren kan vid risk för spridning av samhällsfarlig sjukdom besluta att den som har eller kan ha utsatts för smitta av sjukdomen skall hållas i karantän i en viss byggnad, i en avgränsad del av en byggnad eller inom ett visst område. Detta inkluderar ett förbud att ta emot besök. (3 kap. 9§ Smittskyddslagen) Om det kan ske utan risk för spridning av sjukdomen får smittskyddsläkaren i det enskilda fallet medge undantag från förbudet att ta emot besök.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå