Din varukorg är tom

Till kassan

Nya beslut & avgörande v. 16 - 17

Här kommer en sammanfattning från nya avgörande & beslut v.16 – 17: v.17 Riksdagen sa ja till omdebatterad könstillhörighetslag Riksdagen…

Här kommer en sammanfattning från nya avgörande & beslut v.16 – 17:
v.17
Riksdagen sa ja till omdebatterad könstillhörighetslag
Riksdagen röstade den 17 april för socialutskottets förslag till en ny lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och en ny lag om fastställande av kön i vissa fall samt ett förslag till lag om upphävande av lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Förslaget som ligger till grund för beslutet är ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att det är ett utskott som tagit initiativ till det och att det inte kommer från en regeringsproposition eller motioner från ledamöterna som annars är det vanliga.
Förslagen innebär att processen för ändring av det kön som framgår av folkbokföringen särskiljs från processen för kirurgiska ingrepp i könsorganen. Det ska inte krävas något tillstånd från Socialstyrelsen för att få genomgå sådana kirurgiska ingrepp i könsorganen som syftar till att personens kropp ska stämma överens med könsidentiteten och det ska bli enklare att ändra kön i folkbokföringen.
En person som har fyllt 16 år ska få ändrat det kön som framgår av folkbokföringen efter en förenklad prövning av könsidentiteten.
Lagarna börjar gälla den 1 juli 2025. Läs mer här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/_hb01sou22/

Patent- och marknadsdomstolen 2024-04-10, mål nr PMT 12811-23 – Varumärkesintrång att tillverka läkemedel som ser ut som kända godisbjörnar 

Målet rörde en godisproducent som yrkade på att ett läkemedelsföretag som sålde läkemedel i liknande form som godisproducentens godisbjörnar skulle förbjudas att använda formen i sin verksamhet. Detta till följd av risken för förväxling med godisproducentens godisbjörnar. Läkemedelsföretagets godisbjörnar innehöll melatonin (läkemedelsklassat medel) och godisproducenten menade att det med hänsyn till likheterna med dennes godisbjörnar medförde en skada för godisproducentens anseende.
Patent- och marknadsdomstolen som prövade ärendet gjorde bedömningen att läkemedelföretagets användning utgjorde varumärkesintrång av godisprodocentens godisbjörn som 3D-varumärke.Socialstyrelsen ges uppdraget att stödja socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens arbete med krisberedskap och civilt försvar
Regeringen anser att det civila försvaret inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården behöver stärkas. Därför ges Socialstyrelsen i uppdrag att stödja socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens arbete med krisberedskap och civilt försvar.
Enligt uppdraget ska Socialstyrelsen bland annat:
• ta fram och distribuera en planeringsinriktning för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård under kris och krig innehållande gemensamma målbilder, grundantaganden och utgångspunkter,
• utveckla indikatorer för krisberedskap och civilt försvar inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård och vid behov revidera befintliga indikatorer,
• ta fram nationella utbildningsinsatser anpassade för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.
Läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/04/uppdrag-till-socialstyrelsen-att-stodja-socialtjanstens-och-den-kommunala-halso–och-sjukvardens-arbete-med-krisberedskap-och-civilt-forsvar/
Riksrevisionen: insatserna för informationssäkerhet inom vård och omsorg är otillräckliga
Riksrevisionen har granskat hur staten stödjer och kontrollerar vård- och omsorgsgivares arbete med informationssäkerhet. Mot bakgrund av att vård- och omsorgsgivare hanterar stora mängder känsliga personuppgifter digitalt så är granskningen välkommen.

Av granskningen framgår att flera statliga myndigheter har i uppdrag att styra, stödja, följa upp och bedriva tillsyn av vårdens och omsorgens informationssäkerhet. Granskningen visar att de statliga insatserna är ineffektiva och att de åtgärder som regeringen och myndigheterna vidtagit inte har varit tillräckliga för att stärka vårdens och omsorgens informationssäkerhetsarbete och därmed höja deras informationssäkerhetsnivå. En central brist är att myndigheternas stöd inte är anpassat efter deras behov och att tillsynen är begränsad.
Läs hela rapporten här: https://www.riksrevisionen.se/download/18.1226ebab18ebceb0297699b5/1713171677430/RiR_2024_6_rapport.pdf
v.16
Förslag om ny registerlag för ökad effektivitet och värnande av den personliga integriteten
Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om en ny registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som har i uppgift att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.
Regeringen uppger att myndigheten i vissa fall kan uppfylla sitt uppdrag utan att behandla personuppgifter men att de många gånger är nödvändigt att behandla personuppgifter för att kunna utföra undersökningarna och utvärderingarna. Regeringen vill därför ge myndigheten möjlighet att behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att kunna utföra de undersökningar och utvärderingar som myndigheten har till uppgift att göra.
Regeringens förslag på en ny registerlag innebär att personuppgifter ska få behandlas av myndigheten ifall det är nödvändigt för undersökningar om exempelvis vårdens och omsorgens effektivitet och funktionssätt. Härtill betonas skyddet av den enskildas personliga integritet i lagen. Till exempel ska personuppgifter endast få samlas in i projekt med ett förutbestämt syfte och angivna ramar, och de får bland annat användas till att skapa statistik, bedriva omvärldsbevakning och internationella jämförelser om det sker inom ramen för ett projekt.

Falu tingsrätt Mål: T 2124-23 – föräldrarna till John Walters talan om skadestånd avslås

En 5-årig pojke rymde från ett HVB-hem och drunknande och i aktuellt fall väckte föräldrarna talan om skadestånd gentemot Falu kommun.  Bakgrunden var att Falu kommun i maj år 2021 beslutade att pojken skulle placeras på ett HVB-hem. På HVB-hemmet fanns grindar och staket som var trasiga. Vid tiden för beslutet om placeringen hade kommunen kännedom om att pojken var mycket rymningsbenägen och underströk därför för HVB-hemmet hur viktigt det var med en hög personaltäthet kring pojken.
Föräldrarna menade att Falu kommun brutit mot pojkens rätt till liv genom att placera honom på HVB-hemmet med konstaterade säkerhetsbrister. De har också hävdat att kommunen inte i tillräcklig utsträckning har tillvaratagit pojkens rätt till skydd för sitt familjeliv genom att de inte bedömt och dokumenterat om HVB-hemmet kunde tillgodose pojkens behov. Mot bakgrund av detta väcktes talan med stöd av artiklarna 2 (rätten till liv) och 8 (rätten till respekt för familjelivet) i Europakonventionen.
Tingsrätten bedömde att Falu kommun inte överträtt pojkens rätt till liv. Detta då utredningen i målet inte bedöms kunna bevisa att pojken genom kommunens beslut befunnit sig i en verklig och omedelbar fara. Inte heller bedöms utredningen ha visat på att kommunen haft eller borde ha haft kännedom om att han under placeringen rent faktiskt skulle komma att befinna sig i en situation där medarbetare på HVB-hemmet lämnade honom utan uppsikt. Härtill menar tingsrätten att utredningen i målet inte ger stöd för någon annan slutsats än att personaltätheten kring pojken är det som varit helt avgörande för hans säkerhet och för att han inte skulle kunna rymma. Därför har tingsrättens bedömning inte påverkats av att det fanns vissa brister på staket och grindar.
Gällande rätten till familjeliv menar domstolen att placeringen av pojken på HVB-hemmet inte inskränkt föräldrarnas rätt till familjeliv då placeringen grundade sig på samtycke och inte begränsade föräldrarnas rätt till umgänge med pojken. Sammantaget bedömer Tingsrätten att Falu kommun inte gjort sig skyldig till någon överträdelse av Europakonventionen.
KamR Sundsvall 2024-04-09 308-24 – begäran om att ta del av annat företags anbud
I en upphandling avseende anestesiapparater begärde företag A ut anbudet från företag B av en region. Regionen lämnade inte ut handlingarna vilket bland annat motiverades av att handlingarna innehåller detaljer om hur den produkt som offereras är uppbyggd och fungerar.
Företag A överprövade beslutet. Kammarrätten bedömde att handlingarna innehöll detaljer om produkten som offererades samt att vissa av de aktuella uppgifterna kan utgöra företagshemligheter utifrån vad som framgår av företag B:s begäran om sekretess. Kammarrätten bedömde att det sammantaget fanns särskild anledning att anta att företag B lider skada om uppgifterna lämnas ut och att uppgifterna därmed omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 § OSL och inte ska lämnas ut i någon del.
Vårdförbundet varslar om konfliktåtgärder
Vårdförbundet har, den 11 april, varslat om konfliktåtgärder för medlemmar i samtliga regioner och fyra kommunala bolag i Stockholm. Varslet består av övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad och omfattar omkring 63 000 medlemmar. Det börjar gälla från den 25 april.
Konfliktåtgärden som Vårdförbundet meddelat ska vidtas är en övertids- mertids- och nyanställningsblockad hos samtliga regioner samt Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag, Södersjukhuset AB, Danderyds sjukhus AB och Capio S:t Görans sjukhus AB. Det innebär att medlemmar därefter inte ska jobba på övertid eller mertid och att arbetsgivaren kan inte genomföra nyanställningar inom Vårdförbundets yrkesgrupper som omfattas. Varslet omfattar även oorganiserade inom Vårdförbundets avtalsområde.
Läs mer här: https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/aktuellt/nyheter/vardforbundet-varslar-om-overtidsblockad/

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå