Din varukorg är tom

Till kassan

Vecka 15: Nya beslut & avgöranden

Här kommer en sammanfattning från nya avgörande & beslut v.15: Fönsterkuvert avslöjar hälsouppgifter: KamR Stockholm 2024-03-27 5794-23 Region Dalarna har…

Här kommer en sammanfattning från nya avgörande & beslut v.15:

Fönsterkuvert avslöjar hälsouppgifter: KamR Stockholm 2024-03-27 5794-23
Region Dalarna har under perioden den 6 maj 2021 till och med den 6 juli 2022 använt sig av en tjänst för utskick av fysiska brev som inneburit att vissa kallelser till vårdbesök har skickats ut i fönsterkuvert där uppgifter om att det är en kallelse, patientens namn och adress samt den vårdinrättning som besöket avser varit synliga.

Kammarrätten konstaterar att den omständigheten att en person kallas till en vårdinrättning kan ge medicinsk information om den kallade personen under förutsättning att den vård som ges vid vårdinrättningen är. Kallelserna i nu aktuellt fall bedöms vara av sådan karaktär som anses avslöja uppgifter om den kallade personens hälsa (kallelse till Sömnlaboratoriet i Avesta och Samtalsmottagningen barn och unga Falun). Detta medför att en hög säkerhetsnivå bör iakttas vid hanteringen av sådana uppgifter. Dessutom har vissa kallelser avsett barn, vars uppgifter räknas upp som särskilt skyddsvärda i skälen till GDPR.

Kammarrätten menar att genom att regionen inte säkerställt ett komplett skydd för uppgiften om att kuverten innehåller kallelser till de aktuella vårdinrättningarna och därför brustit i att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Domstolen menar att överträdelsen har pågått under en längre tid och  avsett ett stort antal registrerade och bedömer att sanktionsavgiften på 200 000 kr är välavvägd i enlighet med IMY och förvaltningsrättens beslut.

Kritik mot SiS-hem: Justitieombudsmannen 2023-12-12, dnr O 20-2023
JO har genomfört en inspektion av SiS-hem. Av JO:s uttalanden framgår att SiS har inrättat särskilt förstärkta avdelningar (SFA) för anpassad vård av personer med omfattande psykiatrisk sjuklighet och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I målgruppen återfinns barn och unga med kombinationer av autism, intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, PTSD, självskadebeteende samt utagerande beteenden, där hot och våld även riktas mot behandlingspersonal.

JO menar att verksamheterna vid de två inspekterade SFA-avdelningarna närmast kan beskrivas som att SiS skapat en ny vårdform för en målgrupp som både socialtjänsten och SiS har svårigheter att ta om hand. JO uttrycker förståelse för att dessa barn och unga behöver vård i en miljö med färre intagna, högre bemanning och med personal som har rätt kompetens.  Det som JO huvudsakligen är kritisk till är att det rör sig om åtgärder som varar under mycket lång tid (i många fall över ett år) och ifrågasätter även om det är nödvändigt att vidta tvångsåtgärder. Här kan särskilt nämnas principen om barnets bästa som ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn (1 § femte stycket LVU) och att hänsyn ska tas till allt som rör såväl barnets/den unges psykiska välbefinnande och utveckling och fysiska utveckling.

JO avslutar ärendet med att uppmana SiS att skyndsamt se över hur myndigheten bedriver vård vid de särskilt förstärkta avdelningarna och överlämnade protokollen för kännedom till Socialdepartementet.

Nekas ta del av förlossningsjournal: KamR Jönköping 2024-02-28 4027-23
En kvinna begärde om att få ta del av sin avlidne mors förlossningsjournal då den skulle kunna avslöja vem som är hennes biologiska far. Kammarrätten fann dock att handlingarna inte kan lämnas ut då det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (jfr 25 kap. 1 § OSL).
Förslag om en registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att en lag om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) införs. Registerlagen ska komplettera EU:s dataskyddsförordning och ge ISF möjlighet att behandla personuppgifter om det är nödvändigt för undersökningar av förhållanden inom socialförsäkringsområdet och verksamheter som gränsar till detta område.
Läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/04/forslag-om-en-registerlag-for-inspektionen-for-socialforsakringen-isf/?mtm_campaign=Pressmeddelande&mtm_source=Pressmeddelande&mtm_medium=email
Socialutskottet föreslår att det ska bli enklare att ändra kön
Socialutskottet föreslår en ny lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och en ny lag om fastställande av kön i vissa fall, samt ett förslag till lag om upphävande av lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.  Omröstning i riksdagen sker den 17 april. Nedan är en sammanfattning av de förändringar som föreslås:
 
Ändrat kön i folkbokföringen
Det föreslås att det ska bli enklare att ändra kön i folkbokföringen. Den som har fyllt 16 år ska efter en förenklad prövning av könsidentiteten få ändra könet som framgår av folkbokföringen. Enligt förslaget ska ansökan som avser barn göras av vårdnadshavaren med barnets skriftliga samtycke.
Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen

Det föreslås att det inte ska krävas något tillstånd från Socialstyrelsen för att genomgå sådana kirurgiska ingrepp i könsorganen som syftar till att personens kropp ska stämma överens med könsidentiteten. Ingreppen ska dock, som i dag,  föregås av en utredning inom hälso- och sjukvården och det krävs att personen fyllt 18 år. För att ta bort könskörtlarna föreslås åldersgränsen fortsatt vara 23 år, om det inte föreligger synnerliga skäl.

Ändringar i gällande lagar
Socialutskottet föreslår ändringar i följande lagar:

patientdatalagen,  lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, diskrimineringslagen, steriliseringslagen, offentlighets- och sekretesslagen, fängelselagen och häkteslagen.
Samtliga lagförslag föreslås träda i kraft den 1 juli 2025. Läs mer här: https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/aktuelltnotiser/2024/apr/4/socialutskottet-foreslar-att-det-ska-bli-enklare_cmsbdcf5b1d-8b34-46b9-969e-5a28217cfdf6sv

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå