Din varukorg är tom

Till kassan

Nya beslut & avgöranden: vecka 19

Dataintrång när läkare beredde sig åtkomst till journal vid upprättande av orosanmälan: HovR Nedre Norrland 2024-04-26 B 772-23 En läkare…

Dataintrång när läkare beredde sig åtkomst till journal vid upprättande av orosanmälan: HovR Nedre Norrland 2024-04-26 B 772-23
En läkare som jobbade på öron-näsa-halsmottagningen misstänkte att ett barn kunde ha blivit utsatt för något övergrepp alternativt själv orsakat tillståndet genom självskadebeteende. För att utreda detta beredde hon sig åtkomst till ett barns BUP-journaler för att upprätta en orosanmälan. Läkaren uppgav som skäl till att hon gått in i aktuell journal att hon innan anmälan ville utreda barnets förhållanden. Domstolen menar dock att det saknar betydelse för prövningen eftersom en sådan utredning låg utanför hennes medicinska vård av barnet och att hon inte behövde uppgifterna för att kunna göra en orosanmälan. Mot bakgrund av detta ansågs hon obehörigen ha tagit del av uppgifterna.
Läkaren dömdes till dataintrång med påföljden 30 dagsböter á 600 kr.

Kritik mot region som infört avgifter för tolktjänster

Smer uttalar sig kritiskt till beslutet att införa avgifter för tolktjänster. De menar att de kan kan ha negativa effekter på patientsäkerheten och framhåller att alla patienter ska få den vård de behöver oavsett språkbarriärer. Härtill menar man att tolkavgifter från ett etiskt perspektiv strider mot principen om rättvis och likvärdig vård för alla. Vidare menar Smer att det är problematiakt att regionen inte har genomfört en omfattande konsekvensanalys och menar att brist i kommunikationen kan föra med sig onödiga undersökningar och i vissa fall felaktiga behandlingar som hade kunnat undvikas om det funnits en bättre förståelse mellan läkare och patient.
Ordförande i Smer, Sven-Eric Söder, menar att det är djupt problematiskt att en region har agerat före den nationella utredningen om en begränsning av tillgång till offentligt finansierad tolk i Sverige.
Läs mer här: https://smer.se/2024/05/03/statens-medicinsk-etiska-rad-kritiserar-beslut-om-tolkavgifter-i-region-blekinge/
Fler vårdplatser till följd av att fler kan lämna sjukhuset tidigare
2018 infördes Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet var att personer med fortsatt behov av vård och omsorg efter utskrivning från sjukhus skulle få en trygg och smidig resa genom vården.
En ny uppföljning från SKR visar att antalet vårddagar för utskrivningsklara patienter har minskat kraftigt i hela landet.
– Inga patienter ska behöva stanna kvar på sjukhus i onödan och vi behöver samtidigt säkerställa att vårdplatserna räcker till för de som behöver dem. Att minska tiden som färdigbehandlade patienter behöver ligga kvar på sjukhus är viktigt för varje patient, men också för hela sjukvårdssystemet, säger Ameli Norling, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Hur snabbt utskrivningsklara patienter kan lämna sjukhuset skiljer sig mellan olika kommuner och regioner. Analyser visar att den viktigaste förklaringen till att patienter kan komma hem snabbt är där samverkan mellan region och kommun fungerar på alla nivåer. Olika modeller för betalningsansvar och tillgång till platser på sjukhus och i äldreomsorgen har inte samma betydelse för resultatet.
– Äldre personer ska kunna leva ett gott och självständigt liv i sina hem, trots kroniska sjukdomar. En väl fungerande samverkan mellan kommun och region runt varje patient är avgörande, inte minst i samband med att patienter flyttas. Vi ser en positiv utveckling på många håll och de arbetssätt som fungerar väl behöver få spridning över hela landet, säger Ameli Norling.
Läs mer här: https://skr.se/skr/tjanster/pressrum/nyheter/nyhetsarkiv/flerpatienterkanlamnasjukhusentidigare.81699.html

Nya lagar

Riksdagen har röstat ja till två nya lagförslag som rör det socialrättsliga området. Det rör dels (prop. 2023/24:72)  om utvidgat utreseförbud för barn och begränsning och (prop. 2023/24:8 om kontroll av elektroniska kommunikationstjänster och besök på särskilda ungdomshem.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå