Din varukorg är tom

Till kassan

Vecka 18: Nya beslut & avgöranden

Ivo får kritik för långsam handläggning: JO 2024-04-25 Dnr 9993-2023 Efter ett klagomål till JO där de klagande hade väntat…

Ivo får kritik för långsam handläggning: JO 2024-04-25 Dnr 9993-2023
Efter ett klagomål till JO där de klagande hade väntat en månad respektive två och sex veckor på att få ta del av begärda handlingar konstaterar JO att IVO inte har varit i närheten av att leva upp till skyndsamhetskravet. Vidare menar JO att offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen och ett fundament i vår demokrati vilket medför att en myndighet måste se till att principen får genomslag. IVO å sin sida menar att man har brist på resurser men genomfört åtgärder för att minska handläggningstiderna. JO framhåller att det är positivt att IVO har fortsatt att vidta åtgärder för att förkorta sina handläggningstider men att det fortfarande är för långa handläggningstider och att  JO kommer fortsätta följa utvecklingen på området.

Prövningstillstånd i ärendet om vårdbiträdet som visselblåste under pandemin: HD 2024-04-24 B 6856-23
Den fråga som Högsta domstolen ska pröva är om de tilltalade i enlighet med hovrättens bedömning uppsåtligen har ingripit i strid med repressalieförbudet i 4 § första stycket 2 lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter som föreskriver ett förbud mot att ingripa mot bruk eller missbruk av tryckfriheten eller yttrandefriheten eller medverkan till sådant bruk eller missbruk,

Europaparlamentet har röstat ja till ett gemensamt europeiskt hälsodataområde
Tanken bakom det lagförslag som nu formellt klubbats igenom av Europaparlamentet är att skapa en gemensam digital infrastruktur för de skilda hälso- och sjukvårdssystem som finns i EU-länderna. För att kunna tillgängliggöra data måste informationen struktureras och delas i gemensamma format som kan läsas oavsett system, verksamhet, organisation eller land, det som kallas interoperabilitet.

Anpassning till EU:s regelverk om medicintekniska produkter
Riksdagen röstade ja till regeringens förslag om ändringar bland annat lagen om läkemedelsförmåner m.m, lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter, 4 § lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor och 30 kap. 25 § OSL. Ändringarna görs för att anpassa de svenska reglerna på området till ändringar i förordningarna som har beslutats av EU. De nya reglerna berör medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik. Lagförslagen börjar gälla den 26 maj 2024.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå