Din varukorg är tom

Till kassan

Vecka 11: Nya beslut & avgöranden

Här kommer en sammanfattning från nya avgörande & beslut v.11: Hälso- och sjukvårdsrätt  Ansvarsnämnden återkallar en sjuksköterskas legitimation efter att…

Här kommer en sammanfattning från nya avgörande & beslut v.11:

Hälso- och sjukvårdsrätt 
Ansvarsnämnden återkallar en sjuksköterskas legitimation efter att hon anmälts av IVO för att hon uttryckt sig vaccinationskritiskt i rådgivningssamtal HSAN 2024-01-29 Dnr 24.1-80455/2023
En sjuksköterska hade vid rådgivningssamtal via 1177 Vårdguiden vid ett flertal tillfällen tolkat uppgivna symptom som biverkningar av vaccin och hade bland annat uppmanat inringarna att själva hitta information genom att söka på internet efter ”biverkningar Pfizer” respektive att läsa på en vaccinationskritisk hemsida. I den skriftliga journalföringen utelämnade hon dock dessa råd vilket hon uttrycker att hon är djupt ledsen över. Hon menar att det var många år sedan hon fick lära sig journalföring och det hanns inte med någon kurs i journalföring innan hon anställdes på timmar hos 1177.
 IVO menade att hon hade varit oskicklig vid utövningen av sitt yrke på ett sätt som kan befaras få betydelse för patientsäkerheten då hon inte journalfört korrekt och då hon oberoende av vad patienterna sökte rådgivning för haft ett ensidigt och omotiverat fokus på covid-19 i allmänhet och vaccinen mot covid-19 i synnerhet. Hennes agerande anses inte vara i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Som en följd av detta anser IVO att patienterna dels inte erhållit adekvat rådgivning för de besvär som de sökt vård för, dels fått information och rådgivning som riskerat att medföra att de valt att avstå från vaccinering eller ytterligare vaccindoser. IVO anmälde sjuksköterskan till ansvarsnämnden och yrkade på att de skulle besluta om en treårig prövotid inklusive en prövotidsplan.
Sjuksköterskan motsatte sig den föreslagna prövotidsplanen då hon ansåg att det saknades anledning att hon ska kosta samhället pengar i och med att hon fyllt 70 år. Hon ansökte därför om att ansvarsnämnden skulle återkalla hennes legitimation som sjuksköterska. IVO tillstyrkte bifall till hennes ansökan och HSAN ansåg att hinder mot återkallelse inte framkommit. Hon blev därmed av med sin legitimation.
 
Begäran om att få ta del av arbetsschema för ex-fru. KamR Stockholm 2024-02-27 152-24
I samband med en vårdnadstvist rörande ett gemensamt barn önskade en man ta del av sin före detta frus arbetsschema och begärde handlingen från Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). SLSO hänvisade till 39 kap. 3 § OSL samt till att de begärda handlingarna inte kan lämnas ut mot bakgrund av uppgifterna i målet samt på grund av uppgifter från den anställde själv. I beslutet saknas det en motivering till varför och på vilket sätt ett röjande av uppgifterna i de handlingar som begärts ut kan medföra att den enskilde eller någon närstående till denne kan antas komma att utsättas för våld eller lida annat allvarligt men. Kammarrätten konstaterar mot bakgrund av ovan att det inte går att utläsa av det överklagade beslutet vilka skäl som bestämt utgången och att beslutet är så pass bristfälligt att det ska upphävas och målet visas åter till Stockholms läns sjukvårdsområde för fortsatt handläggning.
Vad innebär Sveriges inträde i Nato för hälso- och sjukvården och socialtjänsten?
– Medlemskapet är en angelägenhet för hela samhället och det är en central utgångspunkt för uppbyggnaden av totalförsvaret. Natos förväntningar ligger i linje med det omfattande arbete som pågår för att stärka hälso- och sjukvården och socialtjänstens beredskap för kris och krig, säger generaldirektör Olivia Wigzell. Läs mer här: https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/sverige-ar-med-i-nato–vad-betyder-det-for-varden-och-omsorgen/
IT-rätt
Fortsatta satsningar på dataskyddsområdet i IMY:s budgetunderlag

Av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY:s) budgetunderlag framgår att de vill fortsätta utveckla  arbetet med regulatorisk sandlåda om dataskydd för att ge vägledning till innovationsaktörer. Härtill ser myndigheten behov av att utveckla arbetet med hantering av klagomål och utföra fler uppdrag med anledning av EU:s digitala årtionde och genomföra mer tillsyn av kamerabevakning. Läs mer här: https://www.imy.se/contentassets/92ebcb33d8564507b25c30be6c8dbcc1/imys-budgetunderlag-2025-2027.pdf

Socialrätt
Proposition 2023/24:81 Begränsningar och kontroll i fråga om elektroniska kommunikationstjänster och besök på särskilda ungdomshem
I propositionen som publicerades 7 mars konstateras att det finns ett stort behov av att öka tryggheten och säkerheten på de särskilda ungdomshemmen. Regeringen föreslår därför att tillgången till bland annat mobiltelefoner och internet ska begränsas för barn och unga som vistas på särskilda ungdomshem. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj 2024. Läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/03/regeringen-foreslar-begransad-mobil–och-internetanvandning-pa-sarskilda-ungdomshem/?mtm_campaign=Pressmeddelande&mtm_source=Pressmeddelande&mtm_medium=email

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå