Hälso- och sjukvårdslagstiftningen - Översiktskurs

Pris: 5995 kr

Platshållare

Hälso- och sjukvårdslagstiftningen – Översiktskurs

5,995.00kr

Product Description

Hälso- och sjukvården styrs av ett omfattande regelverk. Vi går igenom de grundläggande bestämmelserna i relevanta lagar, rättspraxis och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt andra rättskällor.

Ibland talas om ”patienträttigheter” men den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen är inte någon rättighetslagstiftning och patienter har inte någon juridisk rätt till vård och behandling. I lagar, författningar och föreskrifter regleras istället vårdgivarens, ledningsansvarigas och yrkesutövarnas skyldigheter. Det framgår alltså indirekt vad man som patient kan förvänta sig av vården. För att se till att lagstiftningen efterlevs finns ett reglerat tillsynssystem med ett åtgärds- och sanktionssystem.

Fokus kommer ligga på vårdgivarens ansvar enl. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), patientdatalagen (PDL) och personalens skyldigheter i patientsäkerhetslagen (PSL) samt därtill hörande föreskrifter som preciserar ansvaret i dessa lagar samt en kortare genomgång av nya patientlagen (se separat kurs för denna).

Kursen sker i föreläsningsform och utrymme kommer finnas för deltagarnas frågor samt diskussioner.

Under kursen kommer bl.a. följande frågeställningar att behandlas:

 • Kraven på vårdgivaren och de särskilt reglerade ledningsbefattningarna (se 4 kap. 2 § och 11 kap. 4 § HSL).
 • Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar och de som biträder dem
 • Patientens och närståendes rättsliga ställning
 • De skilda regelverken för allmän respektive enskild verksamhet – likt och olikt
 • Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn – den juridiska grunden
 • Tillsynsbeslut och rapporter från Datainspektionen och Socialstyrelsen
 • Vad gäller om patientjournaler – dokumentationsskyldigheter för personalen och patientens rättigheter?
 • Inre sekretess och sekretess vid sammanhållen journalföring
 • Vem är behörig att läsa journalen och hur kontrolleras detta?
 • Vad gäller om delegeringar?
 • Läkemedelshanteringen och egenvård – vilka är kraven?
 • Patientlagen – vad innebär den?
 • Nya HSLF-FS 2016:40 – vad är nytt?
Information

Tider: Kurslokalen öppnar för registrering och morgonkaffe dag 1 kl. 09.30. Kursen börjar 10.00 och slutar 16.00. Dag 2 inleds 09:00 och avslutas 15:00. Uppehåll för lunch båda dagarna 12.00-13.00.

Föreläsare Jurist vid IMR AB.

Avgiften är angiven exklusive moms och inkluderar dokumentation, välkomstkaffe och eftermiddagskaffe. Lunch ingår ej i avgiften.

Plats: IMR:s utbildningslokal, Munkbrogatan 4 (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
09 - 10 september 2019-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning